ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Русе, 09.10.2020 г.

 

Административен съд - Русе,   в закрито   заседание  на девети октомври през две хиляди и двадесета година, II състав :              

 

                                               Съдия: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 230 по описа за 2020г., прецени следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следв. от АПК във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА.

      Образувано е по повод постъпила жалба вх.№1322/28.04.2020г., допълнена с молба вх.№ 1360/04.05.2020г., от Б.Й.Й., ЕГН:**********,***, против Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили, с което е отказано да се прекратят предсрочно пълномощията на Л.Г.М., обявен за избран за кмет на Кметство с.Бъзовец.

Жалбата първоначално е подадена от Б.Й.Й. в качеството му на общински съветник в Общински съвет гр.Две могили. В последствие, след дадени указания от съда, в уточняваща молба вх.№ 1360/04.05.2020 г. заявява, че в качеството на общински съветник е от кръга на заинтересованите лица съгласно нормата на чл. 459 Изборен кодекс (ИК), като предявява жалбата и по пълномощно от Политическа партия Съюз на демократичните сили, регистрирана за участие в местните избори в Община Две могили за кметове на кметства в селата Кацелово, Батишница, Бъзовец, Баниска, Помен и Чилнов. Твърди, че обжалва в срок №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили за отказ да бъдат прекратени пълномощията на Л.Г.М. ***, което е обявено на сайта на комисията на 21.04.2020 г. и претендира отмяната му поради противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Производството пред ОИК гр.Две могили се е развило по негова жалба, с която той бил сезирал комисията за нарушение на нормата на чл. 41 ал. 3 ЗМСМА от страна на кмета на Кметство село Бъзовец Л. Гиеоргиев М., а именно, че не е изпълнил задълженията си по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА - да предприеме необходимите действия за прекратяване на търговската си дейност, която е осъществявал с ЕТ „Л.М. – ЛМ“ с ЕИК 040305115 и да уведоми писмено за това председателят на Общински съвет-Две могили и ОИК-Две могили. Подробно са изложени доводите, с оглед на които се твърди, че макар да е постановено от компетентен орган, при наличие на изискуемия кворум и в предвидения в закона срок, Решение на ОИК за отказ да бъдат предсрочно прекратени правомощията на избрания кмет на селото е неправилно и незаконосъобразно.

Ответната страна Общинска избирателна комисия-Две могили счита жалбата за неоснователна.

Заинтересованата страна Л.Г.М. в качеството на избран за кмет на с.Бъзовец, чрез процесуалния си представител изразява становище за недопустимост на жалбата, а по същество – за неоснователност.

За да се произнесе съдът взе предвид следното: Делото е било насрочено в открито съдебно заседание на 05.05.2020 г., като с протоколно определение е било спряно до приключване на производството по конституционно дело № 5/2020 г. по описа на Конституционен съд на Република България. След постановяване на Решение № 13/24.09.2020 г. на КС производството по настоящото дело е възобновено, насрочено е с.з. на 05.10.2020 г., в което е даден ход по същество и е обявено делото за решаване. В хода на постановяване на съдебния акт настоящият съдебен състав констатира, че жалбата от една страна не е допустима за разглеждане, а от друга – не са отстранени нередовности.

Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК право да оспорват административният акт пред съда имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата е жалбоподателят да притежава пряк и непосредствен правен интерес от обжалването. Предмет на оспорване в настоящото производство е акт, издаден по реда и на основание ЗМСМА, с който общинска избирателна комисия отказва да прекрати предсрочно пълномощията на избран кмет на кметство. Поради това следва да се има предвид уредбата в този специален закон за лицата, които съгласно неговите разпоредби са носители на право на оспорване на този вид актове.

В чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА е разписано, че при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно. Съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, ОИК уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение ОИК приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, ОИК прекратява пълномощията на кмета. В чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА е регламентирано, че решенията за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета и отказите на ОИК по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

При тази правна уредба в чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА жалбата на Б.Й.Й., депозирана в качеството му на общински съветник в Общински съвет Две могили,  срещу Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили се явява недопустима, тъй като общинският съветник не е сред кръга на лицата с право на оспорване на акта по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА. Б.Й.Й. не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като Решение № №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили не е акт, който да засяга или застрашава негови права, нито да поражда за него задължения. В този смисъл неоснователни са твърденията на жалбоподателя, че като общински съветник той е от кръга на заинтересованите лица, съгласно нормата на чл. 459 ИК. Съгласно наложилото се през последните години в съдебната практика становище относно препращането на разпоредбата на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА към нормата на чл. 459 ИК, следва да се прилагат всички относими текстове, доколкото няма изрична регламентация в други нормативни актове. В конкретния случай обаче, разпоредбата на чл.42 ал. 5 ЗМСМА посочва изрично правните субекти, които могат да оспорват  решенията на ОИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета и това са заинтересованите лица или централните ръководства на партиите и ръководствата на коалициите, които са представени в общинския съвет или упълномощени от тях лица (в този смисъл Определение № 1887 от 15.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 649/2017 г., IV о., Определение № 8418 от 5.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6175/2019 г., IV о., Определение № 5157 от 29.04.2020 г. на ВАС по адм. д. № 3434/2020 г., III о., Определение № 7373 от 12.06.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4751/2020 г., III о.). С оглед изложеното, в тази част жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По отношение на заявеното от Б.Й.Й. с уточняващата молба, а именно, че подава жалбата и по пълномощие от името на ПП Съюз на демократичните сили, съдът констатира следното: Съгласно разпоредбата на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА централните ръководства на партиите и ръководствата на коалициите, които са представени в общинския съвет или упълномощени от тях лица, са сред правните субекти, които могат да обжалват решенията на ОИК, с които се отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Законът уточнява, че централното ръководство на партията следва да е компетентно съгласно устава. В настоящия случай от представените по делото писмени доказателства се установява, че ПП СДС е представена в Общински съвет Две могили - Б.Й.Й. е бил избран за общински съветник в Община Две могили, издигнат от ПП СДС, в местните избори, произведени на 27.10.2019 г. (л.15 от делото). Същевременно от Устава на ПП СДС, публично достъпен на съответната интернет страница https://www.sds.bg/, се установява, че централни колективни органи на тази партия са Национален съвет, Национален изпълнителен съвет и Контролен съвет. В ръководните органи на партията е и нейният председател като централен едноличен орган на ПП СДС. В правомощията му изрично е включено правомощието да ръководи дейността на Националния съвет и Националния изпълнителен съвет, както и да представлява партията пред всички юридически и физически лица. Според Устава той е председател и на двата основни колективни органа – Националния съвет и Националния изпълнителен съвет /чл. 16 б.“а“ и чл. 21 ал. 1 б.“а“ от Устава на ПП СДС/. Доколкото, нито Националния съвет, нито Националния изпълнителен съвет разполагат с пряка оперативна компетентност, необходима във връзка с обжалването, а такава притежава председателят на партията, който представлява партията, ръководи НС и НИС, то следва да се направи извод, че за да е спазено изискването на чл. 42, ал. 5 ЗМСМА обжалването на решенията по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА да бъде извършено от тези централни ръководства на партиите, които са компетентни съгласно уставите си, следва жалбата да е подадена именно от председателя на ПП СДС или упълномощено от него лице. В случая, макар в уточняващата молба да е посочено, че жалбата се подава и по пълномощно от ПП СДС, от представените към нея писмени документи не може да се направи извод за надлежно упълномощаване на Б.Й.Й. да подаде жалба от ПП СДС срещу Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили по ред на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА. Приложеното пълномощно от Драгомир Дамянов Драганов в качеството му на областен председател на ПП СДС в област Русе и член на Националния съвет, с което е упълномощен Б.Й. да подаде жалба срещу несъвместимостта, съгласно чл. 42 ал. 1 т. 5 ЗМСМА, на кмета на с.Бъзовец Л.М. *** и Административен съд – Русе, не може да се приеме като надлежно упълномощаване по смисъла на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА. Както беше вече посочено представляващ ПП СДС съгласно устава й е именно нейният председател. Областният председател и/или член на Националния съвет не са сред централното ръководство на партията. Действително съгласно чл. 16 б.“в“ от устава на ПП СДС председателите на областните и градските съвети са членове по право на Националния съвет, но това не ги прави и част от централното ръководство на партията, още по-малко им предоставя представителни функции. Част от това централно ръководство е Националния съвет, но предвид обстоятелството, че той е колективен орган и като такъв е неперсонифициран, не разполага и с правомощия за представителство спрямо трети лица. Единствено относно председателя на партията уставът е предвидил такива представителни правомощия. С оглед изложеното се налага извода, че Драгомир Драганов не е сред централните ръководните органи на ПП СДС, компетентен съгласно устава, да подаде жалба срещу решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на ОИК – Две Могили, респективно упълномощаването на Б.Й. с тези правомощия не може да породи надлежна представителна власт.  

Следва де се отбележи и следното: разпоредбата на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА предвижда решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3 да се оспорват пред съответния административен съд от изрично посочени правни субекти или от упълномощени от тях лица. Т.е за да е налице надлежно упражнена представителна власт от упълномощеното лице, същото следва да е от кръга на лицата, посочени в разпоредбата на чл. 32 ГПК. В случая по делото не са представени доказателства, че Б.Й. като пълномощник на ПП СДС е от лицата, които могат да осъществяват процесуална представителна власт по пълномощие. Обстоятелството, че Б.Й. е представляван в настоящото производство от упълномощен адвокат, не преодолява началната липса на представителна власт по отношение на ПП СДС, тъй като адв.Н. е пълномощник само и единствена на физическото лице Б.Й..  

С оглед гореизложеното, доказателствата по делото и разпоредбите на специалния закон – ЗМСМА, както и с оглед общата уредба в чл. 147, ал. 1 от АПК, в случая за Б.Й. не е налице пряк и личен правен интерес да обжалва Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и чл. 42, ал. 1, т. 5 ал. 3 и ал. 5 ЗМСМА е отказано да бъдат прекратени пълномощията на Л.Г.М. ***. Предвид на това са налице предпоставките на чл. 159, т. 4 от АПК за оставяне на жалбата му без разглеждане като процесуално недопустима и за прекратяване на производството по делото.

По отношение на ПП СДС, макар същата да е от кръга на изрично посочените в разпоредбата на чл. 42 ал. 5 ЗМСМА правни субекти, които имат правен интерес от оспорване на Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили, предвид неотстранените в дадения от съда срок нередовности в жалбата, същата следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл. 158 ал. 3 изр.2 АПК.

Доколкото в открито съдебно заседание на 05.10.2020 г. е бил даден ход на делото по същество, определението ще трябва да бъде отменено на основание чл. 253 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 изр. 2 АПК, чл. 159, т. 4 и чл. 160 от АПК, Съдът

 

                                             ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определението си от 05.10.2020 г., с което е даден ход на делото по същество.

      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилата жалба вх.№1322/28.04.2020г., допълнена с молба вх.№ 1360/04.05.2020г., от Б.Й.Й., ЕГН:**********,***, в качеството му на общински съветник в Общински съвет гр.Две могили и по пълномощно от Политическа партия Съюз на демократичните сили, регистрирана за участие в местните избори в Община Две могили за кметове на кметства в селата Кацелово, Батишница, Бъзовец, Баниска, Помен и Чилнов, против Решение №165 - МИ от 21.04.2020г. на Общинска избирателна комисия – Две Могили, с което е отказано да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на Л.Г.М., обявен за избран за кмет на Кметство с.Бъзовец.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 230 по описа за 2020 г. на Административен съд – Русе.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд- София по реда на глава ХІІІ от АПК.

 

                                                                                     СЪДИЯ: