П Р О Т О К О Л

 

гр. Русе, 18.05.2021 г.

 

 

Административен съд – Русе, VІ-ти състав в открито съдебно заседание на 18.05.2021 година, в състав:

 

 

СЪДИЯ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

 

                                                                                                                                      

 

при участието на секретаря: БИСЕРКА ВАСИЛЕВА и прокурора: РАДОСЛАВ ГРАДЕВ    сложи за разглеждане Адм. дело 173 по описа за 2021 година, докладвано от съдия Димитрова.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

          ЕКОСДРУЖЕНИЕ „ДУНАВСКИ РЕГИОН“, в качеството на жалбоподател,  редовно призован на 16.04.2021 г. чрез адв. А.К., се представлява от адв. А.К., редовно упълномощен.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ, в качеството на ответник по жалбата, редовно призован на 16.04.2021 г. чрез мл. спец. К. Я., не се явява. Представлява се от юр. Ц.Т., редовно упълномощена.

„АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, в качеството на заинтересована страна, редовно призовани на 20.04.2021 г. чрез техн. сътрудник М. Й., не изпраща представител.

          За РОП, редовно призовани на 17.05.2021 г. на ел. адрес, се явява прокурор Градев.

 

 

ПРОКУРОР: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК, предвид наличието на държавен и обществен интерес, моля да встъпя в настоящото производство, в качеството на прокурор.

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от страна на прокурор от РОП за встъпване в производството по преценка, че това се налага от важен обществен интерес, намира че са налице предпоставките, предвидени в чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК, което налага участието на прокурор в настоящото производство, поради което съдът
          О П Р Е Д Е Л И :


          ДОПУСКА до участие в съдебното производство по настоящото административно дело прокурор от РОП.

 

          ДОКЛАДВА молба становище от заинтересованата страна, вх. № 1967/17.05.2021 г.

 

          СЪДЪТ запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

         

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

          ЮР. Т.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото,

 

          О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          ДОКЛАДВА жалба от Екосдружение „Дунавски регион“, чрез адв. А.К., срещу Решение № РУ-12-ПР/2021 от 17.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Русе за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е решено да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение „Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LХV, находящ се в гр. Мартен, обл. Русе, бул. Тутракан № 100 с възложител „Астра биоплант“ ЕООД. В жалбата са развити съображения за неправилно приложение на материалния закон, за нарушение на административно-производствените правила, като се твърди, че неправилно административният орган не е съобразил, както практиката на съда на ЕС, посочването, че инсталацията е с капацитет над 100 тона за денонощие съобразно т.10.2 от Приложение 1 към чл.92 ал.1 ЗООС, като жалбоподателят твърди ,че е налице обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химическо третиране, докато административният орган е приел, че дейността, която ще се осъществява е по оползотворяване на неопасни отпадъци. Жалбоподателят се позовава на решение на СЕС по дело С-486/04. Развити са подробни съображения и по твърдяното основание за наличието на съществено нарушение на административно производствените правила по чл. 35 АПК, като се прави искане съдът да отмени оспореното решение, като в жалбата са направени доказателствени искания.

 

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Поддържам направените доказателствени искания. Представям молба с допълнителни доказателствени искания. Посочили сме едно пряко нарушение, което сме визирали в раздел І от жалбата си. Това е основният възлов момент, който е правен въпрос и по който Вие ще се произнесете в самото си решение. Освен това тези дела няма как да се разрешат без въздушна и водна експертиза, за да се види дали самият ОВОС, правилно е преценено, че производствената дейност на производителя дали въздейства върху живота и здравето на хората. Поискал съм да назначите две експертизи, със специалист еколог по чистотата на въздуха, а другата от специалист по чистотата на водите, тъй като от документацията, приложена от възложителя, се вижда, че има и промишлени отпадни води. Публично известен е фактът, че тази площадка представлява нещо като долина на химията и там няма канализационна мрежа, уредена по Закона за горите и всички нормативни актове. Не може без такава експертиза, без да се прецени въздействието на отпадните води.

СЪДЪТ връчва на ответника препис от молбата на жалбоподателя, представена в днешното съдебно заседание

 

ЮР. Т.: Оспорвам жалбата. Поддържаме акта, издаден в съответствие с процесуалния, материалния закон, Европейското законодателство и практиката на съда на ЕС. В конкретния случай не става въпрос за обезвреждане чрез изгаряне, при което да се получава като краен продукт отпадък, който да подлежи на някоя от дейностите с кодове от Д1 до Д 12. Предвиждат се единствено дейности с код R, т.е. по оползотворяване на неопасни отпадъци чрез химическа обработка. Ръководството, на което се позовава жалбоподателят, е поместено на страницата на Министерството на околната среда и водите, на стр. 44-45 е направена разлика между термина „обезвреждане“ и кога той трябва да бъде тълкуван като „оползотворяване“ и съответно химическата обработка, е именно физико-химично обработване, което не е посочено на друго място в приложението, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове от Д1 до Д 12, което значи, че крайният продукт трябва да подлежи на обезвреждане, което не е налице в конкретния случай. Правилно административният орган е определил, че тази инсталация е извън обхвата на приложение 1 към чл. 92 от ЗОС, а попада в т. 10 от Приложение 2. Няма да има изгаряне на горивни материали. В самото решение на стр. 3 са записани основните процеси, т.е. няма да има изгаряне на горивни материали, получени от отпадъци от биомаса.

 

АДВ. К.: Колежката прескочи стр. 43 от ръководството, която ние сме посочили и в което изрично е посочено, че терминът „обезвреждане“ включва, както операция по обезвреждане, така и операция по оползотворяване, ще го видите в превода, който ще представя. Освен това не е задължително да бъде терминът, който се използва - изгаряне, казва се топлинна обработка., която зависи колко градуса е. Вярно е, че продуктите, които се използват, са безвредни, но те се обработват с фосфорна киселина, силициев оксид, мастни киселини, азотни оксиди. Може самият материал да не е опасен, но обработката е топлинна и с химически вещества. Т.е. процесът може поначало да е с биологични вещества, но след като има нанесени елементи за обработка – химически, процесът се нарича химически. Получава се струпване на химически предприятия на оградите на гр. Мартен.

 

ПРОКУРОР: Считам жалбата за процесуално допустима, ще взема становище след събиране на всички доказателства.

 

На основание чл. 144 АПК вр. чл. 157 ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с преписката писмени доказателства – 512 листа.

 

 

АДВ. Т.: Моля съдът да ни даде възможност да се запознаем с молбата за назначаване на експертиза на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ, предвид становищата на страните по отношение назначаване по делото на исканите от жалбоподателя експертизи,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА възможност на ответната страна и на заинтересованата страна в 7-дневен срок да вземат отношение във връзка с направеното от адв. К. искане за назначаване на съдебно-технически експертизи с поставените в молбата задачи, както и да заявят становища по направените доказателствени искания за назначаване на две експертизи, с преписи за другите страни

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи в легилизиран превод решението по дело   С-486/04 на СЕС, тъй като същото е публикувано на страницата на официалните езици, на които е водено производството.

ДАВА възможност на заинтересованата страна да представи доказателства за вида на  процесите за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини и да отговори по възражението в жалбата ,че в инсталацията ще се извършва обезвреждане на неопасни отпадъци, както и по отношение на наведеното в молбата,представена в с.з. по отношение на възражението за неверни резултати,посочени в математическото моделиране

ОТЛАГА делото и го насрочва за 23.06.2021 г. от 13.30 часа, за когато жалбоподателят и ответникът са уведомени в съдебно заседание, а заинтересованата страна – в условията на чл. 138 ал. 2 АПК.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ се състави в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа. Същият е на разположение на страните на 19.05.2021 г. и ще бъде публикуван на страницата на АС – РУСЕ в 14-дневен срок от днес.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                               СЪДИЯ: