П Р О Т О К О Л

 

гр. Русе, 15.04.2021 г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ, ІІ състав, в публично съдебно заседание на 15.04.2021 г. в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА

 

 

при участието на секретаря: ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА и прокурора: ...................... сложи за разглеждане Адм. дело № 112 по описа за 2021 г., докладвано от СЪДИЯ КУПРИНДЖИЙСКА.

         На именното повикване на второ четене в 10,20 часа се явиха:

 

         ЕКОСДРУЖЕНИЕ „ДУНАВСКИ РЕГИОН“, в качеството на жалбоподател, редовно и своевременно призовани на 05.03.2021 г. чрез адв. А.П.К., представляват се от адв. А.П.К., редовно упълномощен от днес.

         ДИРЕКТОРЪТ на РИОСВ - РУСЕ, в качеството на ответник по жалбата, редовно и своевременно призован на 05.03.2021 г. чрез гл. юр. Ц. Н. Т., не се явява. Представлява се от гл. юр. Ц.Н.Т., редовно упълномощена от днес.

         ЗАИНТР. СТР. „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, редовно и своевременно призовани на 09.03.2021 г. чрез технически сътрудник М.И.Й., представляват се от адв. Г.А.М., редовно упълномощена от днес.

 

         СЪДЪТ запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

 

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         ГЛ. ЮР. Т.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и като съобрази, че са налице положителните процесуални предпоставки и не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, както и че страните са редовно и своевременно призовани за днешното съдебно заседание

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СЪДЪТ докладва делото на основание чл. 144 АПК, вр. чл. 146 ГПК

 

 

 

         ДОКЛАДВА се постъпила жалба от Екосдружение „Дунавски регион“, представлявано от председателя В.З.М., срещу Решение № РУ-1-ЕО/2021/19.01.2021 г. на директора на РИОСВ – РУСЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и изменение на план за регулация на УПИ LXV, ХVІ и ХVІІ по плана на ТМ – АД в землището на гр. Мартен.

Жалбоподателят счита оспореното решение за незаконосъобразно, като излага съображения, свързани с противоречие с материалноправни разпоредби.

         Иска се от съда да отмени решението и да върне преписката за ново произнасяне със задължителни указания за приложението на закона.

         Претендират се и всички направени в хода на процеса съдебни и деловодни разноски.   

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения.    

ГЛ. ЮР. Т.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна.   Издаденият акт е законосъобразен и правилен.

АДВ. М.: Оспорваме жалбата.  

 

         СЪДЪТ на основание чл. 144 АПК, вр. чл. 157 ГПК

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка – 195 бр. листи.

 

АДВ. К.: Нашето основно възражение, аргументи, теза е, че не е влязъл в сила Общият устройствен план (ОУП) на Община Русе. И тъй като той е базов за разрешаването на тази инвестиция и за тази регулация и застрояване, тъй като променя зона „Тегра“ от предимно производствена т.е. за складови площи и други нехимически индустриални производства, в чисто производствена зона, от това зависи до голяма степен и решението по това дело, защото ако се приеме че по другото дело - висящо в АС – РУСЕ – Адм. дело № 712/20, по което предстои насрочване и което е за обжалване на ОУП точно в тази сфера, а именно: че не е преценено съобразно ЗУТ и други поднормативни и нормативни актове антропогенното натоварване на града в отделните зони и съответно неправилно е категоризирана площадката „КТМ“ („Тегра“) от предимно производствена в чисто производствена. От там изискванията за екологични оценки и ОВОС се влияят от тази преценка.

Правя процесуално искане за спиране на настоящото производство, тъй като решението по Адм. дело № 712/20 ще повлияе върху решението по настоящото дело. Правя това искане официално и като повод за дискусия. Дойде ми идеята, че по-ясно ще се реши това дело, ако другото бъде решено, в който и да е смисъл.

ГЛ. ЮР. Т.: Считам, че искането за спиране на настоящото производство е неоснователно, тъй като екологичната оценка, която се извършва по инвестиционното предложение обхваща преценка относно това, дали на този терен би могло и при какви параметри на застрояване, да бъде реализирано бъдещо инвестиционно предложение, по което се провежда процедура по ОВОС. При положение, че има инициирана процедура по чл. 50, ал. 1 от ЗУТ за комплексен проект за инвестиционна инициатива, процедурата за екологична оценка е допълваща на тази процедура и преценява с оглед местообитанията, довеждащата инфраструктура до имота  и всички останали белези, дали би могло да бъде изпълнено там това инвестиционно предложение. Считам, че Адм. дело № 712/20 не предопределя изхода на това дело.

 

 

АДВ. М.: Налице е законодателна промяна в ЗУТ, която следва да бъде съобразена. С нормата на чл. 127, ал. 12 ЗУТ изрично законодателят е предвидил, че жалбата срещу ОУП не спира тяхното изпълнение. Решението на общинския съвет, с което е одобрен планът, както и самият план пораждат в момента правни последици и няма пречка този план да бъде съобразяван. Считам, че не се налага настоящото производство да бъде спирано и да бъде бавена процедурата. Такава най-вероятно е идеята и волята на законодателя, която е вложил в последните промени в ЗУТ с ДВ, бр. 16/21 г. Промените са в сила и ОУП действа.

Друг е въпросът доколкото в Адм. дело № 712/20 г. жалбоподателят в настоящото производство е активно легитимиран да предявява искания и жалби.

АДВ. К.: За правната легитимация съображенията на заинтересованата страна са несъстоятелни. Съобразно последните изменения, но и във връзка с чл. 166 АПК считам, че нашата жалба срещу ОУП спира изпълнението на административния акт. Считаме, че и това съображение е несъстоятелно. Именно затова те искат предварително изпълнение по настоящото производство.

АДВ. М.: Към монета на постановяване на един административен акт се съобразява действащия към този момент материален закон, а не процесуално-правните норми, които впоследствие са влезли в сила - при положение, че няма преходна разпоредба в такъв смисъл. Нормата на чл. 127, ал. 12 на ЗУТ е процесуална.

АДВ. К.: Точно в този смисъл процесуалните норми влизат сила от момента на постановяването им и влизането им в сила. Към онзи момент не е действала тази норма – нормата, цитирана от заинтересованата страна. Жалбата ни е подадена преди това. Нямаше я тази норма. Същата беше на първо четене в Парламента.

Моля, да бъде приложена относимата към настоящото дело част от Адм. дело № 712/20 г. – ІV състав по описа на АС – РУСЕ, или поне нашата жалба.

 

СЪДЪТ след като изслуша становищата на страните прецени следното:

За да направи преценка дали са налице предпоставки за спиране на производството по настоящото дело съдът следва да изиска служебно справка за хода на Адм. дело № 712/20 г. по описа на АС – РУСЕ, с посочване на участващите страни, предмета на оспорване и на какъв етап е производството – има ли влязъл в сила съдебен акт.

След предоставяне на тази информация съдът ще се произнесе по искането на жалбоподателя за спиране на настоящото производство.

Предвид изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДА се ИЗИСКА служебно от Служба „Деловодство“ при АС – РУСЕ справка за хода на Адм. дело № 712/20 г. по описа на АС – РУСЕ – ІV състав, с посочване на участващите страни, предмета на оспорване и на какъв етап е производството – има ли влязъл в сила съдебен акт.

 

АДВ. К.: Имаме искане за назначаване на две експертизи. За едната експертиза представям писмена молба, с посочени в нея задачи към вещото лице, а именно:

Вещото лице със специалност еколог, което на базата на данни от преписката по обжалване на процесния административен акт, преписката по Адм. дело № 296/2015 г. по описа на АС – Русе, данните от кадастралната карта на промишлена зона „ТМ“ АД, както и данните в РИОСВ - Русе за издадените разрешителни на предприятията и дейностите в двукилометровата зона около площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД, площадка Мартен, спазването на които се контролира от РИОСВ - Русе да отговори на въпросите, както следва:

а) кои са предприятията/инсталациите и дейностите, разположени в двукилометровата зона около площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД, площадка Мартен, за които има издадени екологични разрешителни по Закона за опазване на околната среда, по Закона за управление на отпадъците и по Закона за водите?

б) отговорът на този въпрос да бъде даден като за всяко предприятие/инсталация или дейност се посочат вида, номера и датата на съответното разрешително (решение за необходимостта от ОВОС, решение за ОВОС, комплексно разрешително, разрешително по чл. 116 от ЗООС);

в) програмният продукт „Plume има ли възможности да оцени ефекта от замърсяващите емисии на повече от едно предприятие/инсталация;

г) програмният продукт „Plume отчита ли кумулативния ефект от фоновото замърсяване на въздуха, към което се добавя ефекта от замърсяващите емисии на процесната нова инсталация.

Предоставям преписи от тази молба за ответника и заинтересованата страна.

 

СЪДЪТ връчва на ответника и заинтересованата страна препис от молбата на жалбоподателя, представена в днешното съдебно заседание.

 

АДВ. К.: Моля, да бъде назначена съдебно – техническа експертиза с вещо лице еколог специалист по водни ресурси и води, което след като се запознае с материалите по делото да отговори на следните въпроси:

а) какъв е съставът на промишлените отпадни води от производството на „Астра Биоплант“ ЕООД по заложените в документите за съоръженията показатели като количество, качество, химически състав;

б) има ли изградена канализационна мрежа площадката на „Тегра“ (КТМ), която да е изградена съобразно изискванията на Закона за водите и другите закони, третиращи тази материя;

в) има ли съобразно закона регламентирани оператори ВиК на тази канализационна мрежа (така както е изискването на закона), със съответните права и задължения по закон;

г) вещото лице да извърши замерване в точката на заустване на промишлени и всякакви битово фекални води от цялата площадка, като се произнесе за състава и качеството на измерваното. Да даде техническо заключение, промишлените отпадни води от „Астра Биоплант“ ЕООД как ще повлияят на това качество, както и на фоновия режим на водите на река Дунав.

АДВ. М.: С молбата, депозирана в днешното съдебно заседание от жалбоподателя де факто се допълва жалбата, която макар и обемна беше всъщност бланкетна и само маркираше обжалването на акта.

Моля, за срок да се запозная с конкретните вече (внесени в производството) възражения на жалбоподателя и да вземе отношение по направените искания за назначаване на двете експертизи и да ангажираме допълнителни доказателства във връзка с конкретните обжалвания, направени днес от жалбоподателя.

ГЛ. ЮР. Т.: Моля за срок за становище относно направените искания от жалбоподателя днес и внесеното уточнение на първоначално заявеното възражение в жалбата.

 

СЪДЪТ след като изслуша доказателствените искания на жалбоподателя и становищата на страните прецени следното:

С представената в днешното съдебно заседание молба от страна на жалбоподателя, освен доказателствените искания за назначаване на експертизи са изложени и допълнителни основания към първоначалната жалба за отмяна на оспорения административен акт.

Процесуалните представители на ответника и заинтересованата страна правят искане за предоставяне на срок, за запознае подробно с допълнителните основания, както и с направените доказателствени искания за назначаване на две екологични експертизи.

Съдът счита, че така направените искания от страна на процесуалния представител на ответника и заинтересованата страна следва да бъдат уважени и да им се даде подходящ срок, както за излагане на становища по допълнителните основания, така и по направените доказателствени искания за назначаване на експертизи.

 

С оглед изложеното съдът счита, че делото следва да бъде отложено за друга дата.

Водим от горното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА 7-дневен срок от днес на ответника и заинтересованата страна да изложат становищата си по наведените допълнителни основания за отмяна на оспорения административен акт, изложени с молба от жалбоподателя в днешното съдебно заседание, както и да заявят становища по направените доказателствени искания за назначаване на две експертизи, с преписи за другите страни.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.05.2021 г. от 10,45 часа за когато страните да се считат уведомени в днешното съдебно заседание чрез процесуалните си представители.

 

         ПРОТОКОЛЪТ се състави в съдебно заседание, което приключи в 10,53 часа. Същият е на разположение на страните на 19.04.2021 г. и ще бъде публикуван на интернет страницата на АС – РУСЕ в 14-дневен срок от днес.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                              СЪДИЯ: