О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Русе, 27.04.2021 год.

 

Административен съд - Русе,  6-ти състав в закрито   заседание  на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав :

              

                                               Съдия: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА                                                      

като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 173 по описа за 2021г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 167 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК).
         Образувано е по искане от „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, ул.“България“ № 23, ЕИК 117650594, представлявано от управителя Д.Ф.М., заинтересована страна в основното производство, за допускане на предварително изпълнение на Решение № РУ-12-ПР/2021 от 12.02.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Русе, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „ Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ
LXV ,находящ се в гр.Мартен, бул.Тутракан 100“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД.

Основното производство по делото е образувано след постъпила жалба от Екосдружение „Дунавски регион“, гр.Русе, против административния акт, посочен по-горе, с който административният орган- Директор на РИОСВ – Русе на основание чл. 93 ал.1 т.1 ,ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7 ал.1 и чл.8 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда –Наредба за ОВОС,чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал.4 вр.чл.2 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), е постановил да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „ Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV ,находящ се в гр.Мартен, бул.Тутракан 100“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве.

 Искането е мотивирано от Дружеството „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД с твърдения, че от невъзможността към настоящия момент да се изпълни оспорения административен акт, могат да последват значителни и трудно поправими вреди, като е необходимо да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, като се акцентира от една страна на политиката на Общността за насърчаване на възобновяеми форми на енергия и настъпилите в тази връзка нормативни промени в тази област през последните години (Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници), обвързващи страните – членки с общата цел на ЕС за 2030 г., а именно постигане най-малко на 32% енергия от възобновяеми източници. От друга страна се посочва, че инвестиционното предложение/ ИП/ , като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива/ КПИИ/ , който е бил предмет на преценка за извършване на ОВОС, е свързан именно с инвестиционно намерение на Дружеството за изграждане на завод за преработка на суровини и употребявани растителни и животински масла и мазнини и производство на биогорива от ново поколение по смисъла на чл. 1 т. 3 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), като  ИП представлява дейност по оползотворяване  на отпадъци от масла и мазнини от растителен и животински произход и получаване на рафинирани технически масла съгласно чл.3 ал.15 на Директива 2008/98 ЕО. Сочи се ,че инвестиционната цел и изцяло продиктувана с политиката на Общността - Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. По този начин според молителя ще се допринесе до увеличаване на дела на България в производството и използването на енергия от възобновяеми източници, представляващо важна част от пакета мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и съобразяване  с парижкото споразумение от 2015 г. относно изменение на климата. Освен това България, като страна членка на ЕС, е въвела законодателни промени чрез транспониране нормите на Директива (ЕС) 2018/2001 в ЗЕВИ, като е приела разпоредбите, насърчаващи приоритеното производство на биогорива от ново поколение. Подчертава се и факта, че Дружеството е единствен български производител на този вид продукт и допускането на предварителното изпълнение на административния акт ще се яви изцяло в защита на обществения интерес, а реализирането на инвестиционното намерение ще обслужи държавната политика, свързана със задължението на България пред ЕС да насърчава и развива производството на биогорива от ново поколение,като предпоставка за намаляване емисиите от парникови газове и съобразяване с Парижкото споразумение от 2015г относно изменението на климата,  като оспорения адм.акт е една от предпоставките за изграждане на инсталация за производство на биогориво от употребявани масла и мазнини. Сочи се ,че ЗЕВИ предвижда национален план за действие за енергията от възобновяеми източници и мерки за насърчаване на това производство.

На следващо място се излагат съображения, че съществува опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, а при закъснено изпълнение може да последват значителни и трудно поправими вреди. Изтъква се, че процесното решение е първоначална, но далеч не единствена стъпка пред осъществяване на инвестиционното намерение на Дружеството, като са визирани редица административни процедури по ЗООС и ЗУТ, подробно изброени, като всяка една от тях може да бъде предмет на съдебен контрол. Без предварително изпълнение и с оглед на продължителността на съдебните производства ще се замразят последващите действия по реализация на инвестиционното намерение, а отделно решението по ОВОС може да загуби правното си действие, ако в срок на пет години от издаването му не е започнало реализирането на ИП. По този начин е налице риск актът да изгуби практически смисъл, което от една страна ще доведе до намаляване на дела на България като производител на биогорива от ново поколение и до увеличаване на зависимостта на българския пазар от вноса на биогорива, а от друга – до невъзможността невреме да се отговори на изискванията на ЕС. Подчертава се обстоятелството, че с предварителното изпълнение на акта не биха се засегнали както обществени интереси, така и правата на лица със защитен и гарантиран правен интерес в повече от допустимото, тъй като с него ще се осигури само продължаване на следващите се административни процедури.

На трето място са изложени аргументи за наличието на важен собствен интерес за Дружеството „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД от предварителното изпълнение на акта. Посочва се, че за да предприеме действия, свързани с инвестиционното си намерение, Дружеството е мобилизирало сериозни човешки и финансови ресурси (собствени и заети), като пълният обем от дейности ще възлязат на стойност над 6 млн. лева. Приложена е банкова референция от Юробанк България АД  за одобрен бюджет от EUR 4 433 423.00, който представлява 78% от общия одобрен проект за инсталация за UCO. Изтъква се, че тъй като инвестицията е внимателно и детайлно планирана във времето и координирана с кредитни институции, може да бъде реализирана само при спазване на стриктни графици, но поради обжалването на административния акт Дружеството не може да управлява адекватно икономическото и финансово планиране, тъй като е неизвестно колко дълго ще продължи процеса по обжалване. По този начин инвестиционното намерени е спряно още в началото, а междувременно от Дружеството са сключени редица договори във връзка с неговото реализиране – за закупуване на мощности, за наем за съхранение на закупеното оборудване, за кредитиране. Блокирани са оборотни средства без възвращаемост за неопределено време, липсва ясна прогноза кога ще е възможна финансова възвращаемост от проекта, респективно – възможност за погасяване на кредит в размер на 9 300 000 евро. Освен това дейността на Дружеството е пряко свързана и с още две дружества, като забавата на административните процедури по реализиране на инвестиционното намерение ще доведе до комулиране на загуби и съответно до спад в оборотите и свиване на разходите, включително и за нает персонал.

В заключение молителят заявява, че ако се допусне предварително изпълнение на акта, Дружеството„АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД ще се възползва от възможността да придвижи напред другите административни процедури, които е заложило в разчетите си в съответния разумен времеви и нормативен порядък. Това не означавало, че няма да се съобрази с крайния съдебен акт по съществото на настоящия спор, но ако той е в тяхна полза и междувременно са се снабдили с другите разрешителни по закон, то изпълнението на инвестиционното и намерение ще е гарантирано в срок.

Въз основа на това молителят твърди, че за Дружеството е налице пряк интерес от допускане на предварителното изпълнение на ИАА, за да се осигури възможност за проектиране на инвестиционното намерение и моли съда да го уважи молбата му в този смисъл.

Представени са многобройни писмени доказателства в подкрепа на изложените твърдения – договори, удостоверения, протоколи, банкова референция, искания, справки-начисления, преводни нареждания.

   Настоящия състав на съда, след преценка на събраните по делото писмени доказателства намира, че искането за допускане на предварително изпълнение на Решение № РУ-12-ПР/2021 от 12.02.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда , издадено от  Директора на РИОСВ – Русе, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „ Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV ,находящ се в гр.Мартен, бул.Тутракан 100“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД се явява процесуално допустимо, подадена от надлежна страна, имаща право и интерес от това, като пряко засегната от оспорения акт, който се явава благоприятен за нея, поради което и има качеството на заинтересована страна.

   Разгледано по същество, искането е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 167, ал.1 АПК при всяко положение на делото съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган. Предварително изпълнение на административния акт се допуска от органа, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес (арг. чл. 60 АПК). Молителят е изложил аргументи за наличието на почти всички предпоставки, предвидени в чл. 60 АПК, с изключение на първата – да се осигури животът или здравето на гражданите.

Съдът счита, че относими при преценката за допускане на предварително изпълнение на процесния административен акт в настоящия случай, са доводите за необходимостта от защита на особено важен интерес на страната„АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, както и че съществува опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, а при закъсненото изпълнение може да последват значителни или трудно поправими вреди,които са относими към инвестиционното намерение на Дружеството и съответно изменените разпоредби на ЗЕВИ за насърчаване приоритетно производството на биогорива от ново поколение, като се използват вече негодни за консумация странични продукти, като оспорения адм.акт има предвид именно инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за преработка на сурови растителни масла и оползотворяване на отпадъчни растителни и животински масла и мазнини    

В настоящият случай следва да се преценят изложените доводи за наличието на особено важен интерес на молителя от допускане на предварителното изпълнение на процесния акт. От приложените към искането писмени доказателства се установява, че Дружеството има сключен договор за кредит с Юробанк България АД с максимален разрешен размер на финансиране 9 300 000евро, от които 4 433 423.00 евро са одобрени за изграждане на Инсталация за UCO (биогорива основно от употребявани масла и мазнини – used cooking oil). Към момента на издаване на банковата референция усвоения размер на кредита във връзка с проекта на Дружеството е в размер на  2 376 235 евро. Приложени са договори, фактури, приемо-предавателни протоколи, от които се установява, че Дружеството действително е сключило договори с редица търговски дружества във връзка с осъществяване на инвестиционното си намерение – за доставка на оборудване за инсталацията, за услуги, за наем – съхранение на стоки, по които са извършени плащания. Посочените документи подкрепят твърденията на молителя за ангажиран сериозен финансов ресурс, в преобладаващата си част кредитен, във връзка с осъществяване на инвестиционното му намерение. Суспензивния ефект, който се поражда при подаване на жалбата срещу процесния акт обаче, неминуемо ще доведе до забавяне за неопределено време реализирането на инвестиционното намерение, тъй като оспорения акт е условие за следващите административни процедури. Това забавяне съответно ще доведе до лишаване на Дружеството от оборотни и кредитни средства в значителен размер, които то вече е вложило в закупуването на мощности, както и  до изпадане в затруднение да се погасява кредита. Съществува реална опасност тези трудности да се отразят на темпа на развитие на „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД и да кумулират загуби, които да влошат финансовите му показатели и в крайна сметка да направят невъзможно изпълнението на инвестиционното намерение. Изложеното обосновава извода, че действително в настоящия случай за молителя е налице особено важен интерес от допускане на предварително изпълнение на оспорения акт.  

Същевременно видно е от естеството на процесното решение, че предварителното му изпълнение по никакъв начин не би довело до причиняване на значителна или трудно поправима вреда за обществото, тъй като същото не съставлява начало на строителен процес, а още по-малко производствен процес. То е само част, при това една от началните, от поредица административни процедури, през които трябва да премине Дружеството, за да реализира инвестиционното си намерение. Предстоят производство по издаване на заповед за одобряване на ПУП по чл. 129 ал. 2 ЗУТ; внасяне на инвестиционни проекти, тяхното съгласуване и одобряване от общинската администрация, с оглед разрешаване на строителство по чл. 99 и сл.ЗУТ, издаване на разрешение за ползване и то след производство по чл.175 от ЗУТ и т.н., като всяко едно от производствата ще завърши с административен акт, който може да бъде предмет на съдебен контрол. Изложеното показва, че предварителното изпълнение на оспорения акт ще даде възможност на Дружеството да придвижи напред другите административни процедури, с което не би се причинила значителна или трудно поправима вреда, като при благоприятен за него резултат от съдебния спор ще се избегне забавянето в реализирането на инвестиционното намерение. Поради това съдът счита, че не следва да бъде определяна гаранция за допускане на предварителното изпълнение.  

         Предвид изложеното настоящият състав намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 167, ал. 1 във вр. с чл. 60, ал. 1 АПК и следва да бъде допуснато предварително изпълнение на Решение № РУ-12-ПР/2021 от 12.02.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ,издадено от Директора на РИОСВ – Русе

         Водим от изложеното и на основание чл.167, ал. 1 във вр. с чл. 60, ал. 1 АПК, съдът


                                                        О П Р Е Д Е Л И :


         ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № № РУ-12-ПР/2021 от 12.02.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Русе, с което е прието да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „ Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ
LXV ,находящ се в гр.Мартен, бул.Тутракан 100“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

 

Съдия :