У К А З А Н И Я:
1. Данните са актуални към 24.05.2024 г. 18:03:43 ч.
2. Започна публикуване текстовете на :
съдебните актове на АдмС - Русе от 27.10.2008 г.
съдебните протоколи на АдмС - Русе от 11.06.2010 г.
съдебните актове на ВАС по обжалвани дела на АдмС - Русе от 20.03.2013 г.
сканирани документи по дела на АдмС - Русе от 01.07.2021 г.
Подробни указания за работа с полетата за въвеждане.
Заб.: След изготвяне на справката може да се възползвате от търсене в нея, което се активира с натискане на комбинацията клавиши Ctrl + F